🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

Wij staan voor een goed bereikbare laagdrempelige huisartsenpraktijk, waar patiënten zowel fysiek, telefonisch en online met ons in contact kunnen komen. De huisarts wordt ondersteund door een hecht team, met doktersassistentes en praktijkondersteuners die opgeleid zijn om onder supervisie van de huisarts te werken. Wij staan tevens voor kwalitatief goede zorg en hebben ontwikkeling op medisch maar ook op organisatorisch vlak hoog in het vaandel staan. Wij leveren persoonlijke en betrokken zorg vanuit een dorpse huisartsenpraktijk waar met plezier wordt gewerkt en waar goede contacten worden onderhouden met andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijn.


Visie

In het snel veranderende zorglandschap en door de toenemende zorgvraag is het een uitdaging om de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Het is onze ambitie om in de huisartsenpraktijk kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan onze patiënten. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten en het blijven opleiden van doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen bieden we deze zorg. Door gebruik te maken van modernisering en digitalisering, waaronder het patiënten portaal, houden we de zorg up-to-date en behouden we de mogelijkheid tot laagdrempelig contact.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en thuiszorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

Kwaliteitskeurmerk
Wij voldoen aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We zijn blij dit kwaliteitskeurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. Wij streven elke dag naar goede, verantwoorde zorg en tevreden patiënten. Onze praktijk zal jaarlijks opnieuw worden gecheckt, om te controleren of we nog aan alle voorwaarden voldoen en blijven werken aan verbeteringen in onze zorgverlening.